tempelton©  I  FAQ

F A Q

veelgestelde vragen


 • Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

>> In de meeste gevallen valt een Tempelton onder vergunningsvrije bouwwerken onder de wet Bor bijlage II. Het bestemmingsplan kan in sommige gevallen nog restricties opwerpen. Wij kunnen u helpen uw specifieke situatie te beoordelen.

 • Kan ik er een in mijn tuin zetten?

>> Zeer waarschijnlijk, we kunnen checken of de bestemming dit toelaat.

 • Moet ik zelf voor een fundering zorgen ?

>> Dat hoeft niet, maar mag natuurlijk wel. We kunnen u hier zeker bij helpen of u zelfs geheel ontzorgen. Het type fundering is altijd locatie-specifiek. Een constructeur kan adviseren welke fundering u nodig heeft.

 • Kan ik een model aanpassen aan mijn wensen?

>> Ja, dat kan met elk model tot op een zekere hoogte. De constructie kan niet worden gewijzigd.


 • Hoe wordt de definitieve prijs vastgesteld?

>> Op basis van de richtprijs van het gekozen model. Afhankelijk van uw individuele wensen stellen we een offerte op met prijzen voor wijzigingen in tegels, sanitair, keuken, installatietechniek en afwerkingsmaterialen.
Desgewenst kunnen we ook aanbieden:  grondwerk, vergunningsaanvraag, fundering, transport en plaatsing. Als de offerte naar wens is en wordt getekend, is het bestek en ontwerp definitief.

 • Wat betaal ik uiteindelijk als ik niets wil aanpassen?

>> Dan betaalt u:
de richtprijs (met eventuele prijscorrectie inflatie en energie/ materialen) + btw
....en de locatiespecifieke kosten:
fundering + transport + plaatsing + aansluiting nutsvoorziening

 • Wat is de tijd tussen besteldatum en opleverdatum?

>> Levertijd is mede afhankelijk van externe factoren, zoals o.a. vergunningen, beschikbare materialen en grondstoffen. Daarom kunnen we geen levertijden garanderen. Het streven is ±20 weken. De realisatie van de woning zelf komt neer op; formaat [XL] ±16 weken, [L] ±16 weken, formaat [M] ±14 weken en formaat [S] ±12 weken.


 • Sluiten we een koopovereenkomst?

>> Jazeker. Daarin zijn alle afspraken omschreven, waaronder de technische uitvoering, het bestek, de prijsafspraken, de garantie, etcetera.

 • Heb ik een verzekering nodig gedurende de verbouwing?

>> Ja, middels de CAR verzekering. Deze wordt op het project afgesloten. Het kan immers gebeuren dat wij onder bepaalde bijzondere omstandigheden niet kunnen leveren. Dan bent u zeker dat uw betalingen zijn verzekerd.

 • Hoe lang is de garantie op een tempelton?

>> Een Tempelton heeft een garantie van maar liefst 5 jaar. Omdat wij ons vertrouwen met jou willen delen.


 • Is dit een slimme investering?

>> Een duurzaam bijgebouw voegt waarde toe aan uw bezit. Wellicht heeft ook uw woning inmiddels ook wat overwaarde opgebouwd als gevolg van de waardestijging van onroerend goed in Nederland de laatste jaren. Vraag uw financieel adviseur of u uw hypotheek zou kunnen verhogen, de rente stijgt maar is nog altijd laag.

frequently asked questions


 • Do I need a building permit?

>> In most cases, a Tempelton is a permit-free structure under the law 'Bor bijlage II' . The zoning plan may still impose restrictions in some cases. We can help you assess your specific situation.


 • Can I put one in my garden?

>> Most probably, we can check if the zoning allows it.


 • Do I have to provide my own foundation?

>> You don't have to, but of course you can. We can certainly help you with this or you can leave it all up to us. The type of foundation is always site-specific. A structural engineer can advise which foundation you need.

 • Can I adapt a model to my wishes?

>> Yes, you can with any model to a certain extend. The structure cannot be changed.

 • How is the final price determined?

>> Based on the target price of the chosen model. Depending on your individual wishes, we will prepare an offer with prices for changes for example in tiling, plumbing, kitchen, installation technology and finishing materials. 
If required, we can also offer: excavation, permit application, foundation, transportation and installation. If the quote is satisfactory and signed, the specifications and design are final.

 • What do I end up paying if I don't want to customize anything?

>> Then you pay:
the target price (eventual correction due to inflation, energy/ materials) + VAT
....and the site-specific costs:
foundation + transport + installation + connection of utilities

 • What is the time between order date and completion date?

>> Delivery time also depends on external factors, such as permits, available materials and raw materials, among others. Therefore we cannot guarantee delivery times. The target is ±20 weeks. The realization of the house itself comes down to; size [XL] ±16 weken, size [L] ±16 weeks, size [M] ±14 weeks and size [S] ±12 weeks.

 • Do we conclude a purchase agreement?

>> Yes. This describes all agreements, including the technical execution, specifications, price agreements, warranty etcetera.


 • Do I need insurance during the renovation?

>> Yes, through CAR insurance. This is taken out on the project. After all, it may happen that we cannot deliver under certain special circumstances. Then you are sure that your payments are insured.

 • How long is the warranty on a Tempelton?

>> A Tempelton has a warranty of no less than 5 years. Because we want to share our confidence with you.


 • Is this a smart investment?

>> A durable outbuilding adds value to your property. Perhaps by now your home has also accumulated some excess value as a result of the rise in property values in the Netherlands in recent years. Ask your financial advisor if you could increase your mortgage, interest rates are rising but still low.